ประวัติความเป็นมา

Share

ราชบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางในด้านเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือแปรรูปเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือเกษตร เช่น มะพร้าว ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง และการปศุสัตว์ของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบัน โดยมีเมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และการคมนาคมในภูมิภาค ทิศเหนือเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประเทศพม่า

ลักษณะภูมิประเทศ

 1. พื้นที่ภูเขาสูง อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับประเทศพม่า และด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมไปด้วยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ ในระดับความสูง ตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,400 เมตร ในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือคา และอำเภอปากท่อด้านตะวันตก
 2. พื้นที่ราบสูง ได้แก่บริเวณถัดจากเทือกเขามาทางด้านตะวันออก กลางของพื้นที่จังหวัดป็นที่ราบสูงและที่เนินลอนลาด มีแม่น้ำภาชี และลำห้วยสาขา เป็นสายน้ำหลัก สภาพเนื้อดิน เป็นดินปนทรายมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลาง อยู่ในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือคา อำเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของอำเภอปากท่อ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม และอำเภอเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือโป่ง
 3. ที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื้นที่จังหวัด เนื้อดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานแม่กลอง ที่เป็นระบบชลประทานขนาดใหญ่มากด้วย
 4. ที่ราบลุ่มต่ำ ได้แก่ตอนปลายของแม่น้ำแม่กลองที่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือกับจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่สูงจากระดัเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ้ำทะเลกลางเพียง 1-2 เมตร ดินจะมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำสวนผักผลไม้

เศรษฐกิจ

จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก จากการประมาณในไตรมาสแรกในปี 2553 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) คิดเป็นมูลค่า 120,200 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 17 ของประเทศ และมีรายได้ต่อประชากร (GPP PER CAPITA) สูงถึง 144,062 บาท เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ จังหวัดราชบุรีมีการลงทุนทางเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือถึง 1,100 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมีเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือการค้าประเภทเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์กลางตลาดผักผลไม้ในภูมิภาค โดยเป็นหนึ่งในตลาดกลางเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือเกษตรที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ นอกจากนั้นยังมีตลาดสดและตลาดนัดในท้องที่ต่าง ๆ ควบคู่กับการเลี้ยงปศุสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ ที่มีมากในเขตอำเภอปากท่อ และอำเภอโพธาราม และยังมีเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถืออื่นๆ เช่น เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือยานยนต์ เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือน้ำตาล และเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือกระดาษ เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือสิ่งทอ เป็นต้น โดยจังหวัดราชบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัดที่มีนิคมเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือขนาดใหญ่ของเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญจะกระจายอยู่ใน พื้นที่เมืองใหญ่ ได้แก่ เมืองราชบุรี และเมืองเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือโป่ง เป็นต้น โดยเป็นที่ตั้ง ศูนย์ และสำนักงานสาขาในเขตภูมิภาค ของเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือชั้นนำหลายๆ แห่ง เช่น ปตท. โตโยต้า เป็นต้น อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเติบโตสูงเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถืออย่างต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ยปีละประมาณ 5-6 % ทำให้มีการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์การค้า โครงการที่อยู่อาศัย เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ ห้างร้านต่างๆ เป็นต้น

เขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ, 104 ตำบล และ 975 หมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 77 แห่ง

 1. อำเภอเมืองราชบุรี
 2. อำเภอจอมบึง
 3. อำเภอสวนผึ้ง
 4. อำเภอดำเนินสะดวก
 5. อำเภอเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือโป่ง
 6. อำเภอบางแพ
 7. อำเภอโพธาราม
 8. อำเภอปากท่อ
 9. อำเภอวัดเพลง
 10. อำเภอเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือคา

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)