โครงสร้าง/บุคลากร

Share

โครงสร้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

น.ส.นิภา ทองก้อน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางทศมนพร พุทธจันทรา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

น.ส.รักนิกร แสนทวีสุข

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนิตยา มะลิขาว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางพนิดา เกตุแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรญาณี จั่นบำรุง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.แพรวพรรณ ภูมิวัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุมิตตา เจริญสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์ เพชรทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเผด็จ คงศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. กฤศ หอมหวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.จุฑารัตน์ กำไลทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสัมฤทธิ์ รัฐปัตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.พิรงรอง วงศ์เมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.มนัสณันท์ มั่นเขตวิทย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.สุราพร ดวงเนตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ภัทรนิษฐ์ คำสา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นุชรัตน์ ป้อมฟู

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายศิลา ปุจฉาการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นฤมล ศรีสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.เพียงรวี สายสุพันธ์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  

น.ส.จุฑาภรณ์ แสงอ่อน

พนักงานบันทึกเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

น.ส.นันทนา แสงเจริญนิรันดร์

นักจัดการงานทั่วไป 

น.ส.รัตนาภรณ์ พราหมณ์ทอง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

(Visited 8 times, 1 visits today)